RANKING WEEK 38

Region
This Week Last week End 2020 Ctry Name Average Points Total Points Events Played (Divisor) Points Lost (2021) Points Gained (2021) Events Played (Actual)
318 316 419 CHN Yuan Carl Yechun 0.5428 24.97 46 -13.00 18.77 46
349 350 378 CHN Wu Ashun 0.4877 20.00 41 -13.43 14.49 41
371 367 958 CHN Ding Wenyi(Am) 0.4416 17.66 40 -2.04 16.10 8
377 376 323 CHN Marty Dou Zecheng 0.4354 21.33 49 -13.99 12.20 49
413 402 1894 CHN Ye Wocheng 0.3737 14.95 40 -1.25 16.20 10
453 443 550 CHN Liu Yanwei 0.3207 12.83 40 -6.61 9.42 27
456 445 181 CHN Zhang Xinjun 0.3181 16.54 52 -35.72 3.23 62
474 465 1115 CHN Chen Guxin 0.2962 11.85 40 -2.66 12.00 16
487 467 167 CHN Haotong Li 0.2875 12.94 45 -35.79 - 45
525 511 1250 CHN Luo Xuewen 0.2640 10.56 40 -0.92 9.60 17
634 620 418 CHN Zhang Huilin 0.1859 7.44 40 -8.61 1.20 17
705 689 483 CHN Bai Bobby Zhengkai 0.1540 6.77 44 -9.51 4.18 44
709 700 740 CHN Ye Jianfeng 0.1523 6.09 40 -2.31 2.40 19
745 738 958 CHN Huang Wenyi 0.1389 5.56 40 -1.64 3.60 18
946 935 1894 CHN Chen Zihao(Sept1996) 0.0886 3.54 40 -0.14 3.68 21
951 940 1303 CHN Su Dong 0.0879 3.51 40 -0.71 2.60 10
976 968 1894 CHN Chen Peicheng(Am) 0.0822 3.29 40 -0.31 3.60 7
1039 1036 1776 CHN He Zeming 0.0711 2.84 40 -0.53 3.00 16
1050 1043 1087 CHN Lin Yuxin(Am) 0.0697 2.79 40 -1.40 1.50 5
1109 1088 821 CHN Jin Cheng 0.0586 2.34 40 -4.18 1.62 15
1118 1109 1894 CHN Yue Liu 0.0580 2.32 40 -0.08 2.40 12
1179 1174 1894 CHN Yuan Tian 0.0479 1.92 40 -0.18 2.10 14
1184 1172 1016 CHN Liang Wenchong 0.0471 1.88 40 -2.52 1.30 26
1207 1202 1894 CHN He Shaocai 0.0440 1.76 40 -0.04 1.80 12
1263 1257 983 CHN Xiao Bowen 0.0387 1.55 40 -1.86 - 19
1291 1288 1894 CHN Chen Yilong 0.0356 1.42 40 -0.02 1.44 20
1303 1302 1894 CHN Zhou Ziqin(Am) 0.0344 1.38 40 -0.06 1.44 10
1305 1285 830 CHN Chao Haimeng 0.0343 1.37 40 -3.44 - 17
1328 1326 1894 CHN She Zihan 0.0323 1.29 40 -0.03 1.32 19
1380 1360 1894 CHN Cao Tommy Senshou 0.0298 1.19 40 -0.13 1.32 9
1393 1388 1894 CHN Xiong Tianyi 0.0287 1.15 40 -0.05 1.20 9
1404 1395 1303 CHN Guan Tianlang 0.0282 1.13 40 -0.49 - 11
1415 1409 1691 CHN Zhang Jia 0.0274 1.10 40 -0.67 1.20 16
1510 1508 1449 CHN Zhang Jin 0.0192 0.77 40 -0.43 - 20
1708 1695 1337 CHN Kuang Yang(Am) 0.0065 0.26 40 -1.24 - 7
1733 1734 1397 CHN Andy Zhang 0.0053 0.21 40 -1.11 - 19
1765 1758 1557 CHN Yin Yongxuan 0.0039 0.16 40 -0.74 - 17
1791 1790 1397 CHN Li Linqiang(Am) 0.0027 0.11 40 -1.21 - 14
1828 1803 1164 CHN Zhou Guowu 0.0008 0.03 40 -2.19 - 18
1845 1858 1894 CHN Feng Delun - - 40 - - 4
1845 1858 1894 CHN Kong Wei-Hai - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Zhi Shang - - 40 - - 8
1845 1858 1830 CHN Chen Dinggen - - 40 -0.13 - 12
1845 1858 1894 CHN Gu Cui-lin - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Wu Weihuang - - 40 - - 3
1845 1858 1894 CHN Su Ching-an - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Yuan Hao - - 40 - - 3
1845 1858 1894 CHN Nan Chenyou - - 40 - - 13
1845 1858 1894 CHN Wenkang Ouyang - - 40 - - 11
1845 1858 1894 CHN Han Ren - - 40 - - 11
1845 1858 1894 CHN He Zeyu - - 40 - - 6
1845 1858 1894 CHN Jin Daxing - - 40 - - 19
1845 1858 1794 CHN Ouyang Zheng - - 40 -0.33 - 17
1845 1858 CHN Gu Hua-jun - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Zhu Weiyu - - 40 - - 3
1845 1858 1719 CHN Wu Hongfu - - 40 -0.50 - 15
1845 1858 CHN Yang Quan - - 40 - - 2
1845 1858 1894 CHN Wu Tuxuan - - 40 - - 2
1845 1858 1894 CHN Cao Yi - - 40 - - 7
1845 1858 1894 CHN Li Fangyi - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Ou Zhi-jun - - 40 - - 2
1845 1858 1894 CHN Zhang Changlei - - 40 - - 8
1845 1858 1894 CHN Xu Wang - - 40 - - 9
1845 1858 1894 CHN Xu Yijiu(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Yin Shuaiqi(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Cai Yihui(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Huang Xunqing(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 1894 CHN Zhao Rong(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Bai Xiangyun(Am) - - 40 - - 4
1845 1858 CHN Chen Chunyang - - 40 - - 2
1845 1858 CHN Li Jianing - - 40 - - 6
1845 1858 CHN Li Junhong - - 40 - - 7
1845 1858 CHN Shi Zhen - - 40 - - 7
1845 1858 CHN Tang Shoutian - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Wang Baosong - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Wang Tingxing - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Wang Zi(Am) - - 40 - - 4
1845 1858 CHN Wu Yinxuan(Am) - - 40 - - 2
1845 1858 CHN Xu Lirunze(Am) - - 40 - - 5
1845 1858 CHN Yan Zhi - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Zhong Yuan - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Zhou Yibaoluo(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Feixiang Huang - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Deng Tao(Am) - - 40 - - 2
1845 1858 CHN Sun Guoqing - - 40 - - 4
1845 1858 CHN Deng Tuo - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Jin Shengxun - - 40 - - 4
1845 1858 CHN Li Feipeng - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Qiu Zihang(Am) - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Wang Lei(July1977) - - 40 - - 2
1845 1858 CHN Zhang Jinshen(Am) - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Zheng Kunming(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Dong Deyang(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Li Qingke(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Luo Xuan(Am) - - 40 - - 2
1845 1858 CHN Lv Baizhong(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Ma Mingrui(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Zhao Mingze(Am) - - 40 - - 1
1845 1858 CHN Zhao Xingyu(Am) - - 40 - - 3
1845 1858 CHN Zhou Feilong - - 40 - - 2
Rankings Per Page